Pornografia (w tym pornografia dziecięca)

5/05/2016


Pojęcie „pornografia dziecięca” obejmuje materiał pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia:

  • osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym;
  • osobę, która wydaje się być nieletnią, w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym;
  • realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym.

Konwencja o cyberprzestępczości [Convention on Cybercrime] (2001), art. 9(2), Rada Europy, Budapeszt.


(stan prawny na dzień 08.02.2017r.)

I Prawo polskie

Dzieci chronione są zarówno przed udostępnianiem im pornografii, jak i przed posłużeniem się nimi w treściach pornograficznych.
WAŻNE: w Polskim prawie pojęcie „pornografii dziecięcej” zostało rozszerzone na treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek dziecka, a więc także filmy animowane, rysunki, komiksy.

Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.)

Art. 202.

§1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. (uchylony).

§3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

§5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Komentarz: Zabronione jest nie tylko produkowanie czy utrwalanie (np. robienie zdjęć czy nagrywanie) pornografii dziecięcej (z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia), ale także samo ich posiadanie lub uzyskiwanie do nich dostępu (np. poprzez transmisję online).

II Prawo międzynarodowe

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Art. 34.
Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony podejmą w szczególności wszelkie właściwe kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania:
a) nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań seksualnych;
b) wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych;
c) wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiałach.

Ponadto Polski dotyczy szereg aktów europejskich, które mimo braku bezpośredniej mocy obowiązującej, stanowią wytyczne do wprowadzania zmian w prawie krajowym.

Decyzja ramowa Rady dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Council framework Decision 2004/68/JHA on combating the sexual exploitation of children and child pornography), 2004/68/WSiSW, 22 grudnia 2003 r.

Decyzja Rady w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie (Council Decision to combat child pornography on the Internet) 2000/375/WSiSW, 29 maja 2000 r.