Bezpieczeństwo dzieci w placówkach

Od najmłodszych lat dzieci spędzają czas w różnych placówkach – opiekuńczych, edukacyjnych czy rozwijających ich zainteresowania. W żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach czy klubach dzieci nie tylko bawią się i uczą, ale także poznają otaczający je świat oraz wchodzą w pierwsze interakcje społeczne, wykraczające kontakty z rodziną. Na pracownikach tych placówek spoczywa szczególna odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Placówka powinna podejmować szereg działań – profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych, by chronić dzieci przed krzywdzeniem.

Systemowe działania placówki podejmowane na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, powinny być kompleksowe i adresowane zarówno do dzieci, jak również do osób dorosłych – pracowników oraz rodziców i opiekunów dzieci.

Każde dziecko powinno w placówce dowiedzieć, jak unikać zagrożeń przemocą, a także, do kogo może zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji. Opiekunowie dzieci powinni mieć w placówce możliwość podnoszenia umiejętności wychowawczych oraz dostęp do informacji o ofercie wsparcia, gdy dziecko doświadczy przemocy. Pracownicy instytucji mających kontakt z dziećmi powinni być szczególnie wyczuleni na symptomy krzywdzenia dzieci, a także mieć wiedzę na temat  właściwego  reagowania w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone – zarówno w środowisku domowym, , jak i podczas pobytu w placówce, gdy sprawcami są rówieśnicy lub członkowie personelu.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w latach 2010 – 2017 realizowała program Chronimy Dzieci, który od roku 2018 stał się częścią Programu Standardy Ochrony Dzieci.

 

Zobacz raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych i organizacjach

Placówki oświatowe i organizacje mogą zwiększać bezpieczeństwo swoich podopiecznych i przeciwdziałać przemocy  poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

Czytaj więcej na temat bezpieczeńśtwa dzieci w placówkach oświatowych i organizacjach

Bezpieczeństwo dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców

Uchodźcy starający  się w Polsce o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)  to w większości Czeczeni, Gruzini, Ukraińcy i Ormianie. Mają oni możliwość  zamieszkania wraz z rodziną w ośrodku dla cudzoziemców. W Polsce aktualnie działa 12 takich ośrodków, które są nadzorowane przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Czytaj więcej na temat bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców