Akty prawne

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą jego (jej) osobowości. Browne K., Herbert M. (1999), Zapobieganie przemocy w […]

więcej

Przemoc w szkole

  Przemoc w szkole może przejawiać się groźbami, znieważaniem, zmuszaniem do wykonania określonych czynności, ale także niszczeniem rzeczy dziecka. Przemoc taka najczęściej jest przemocą rówieśniczą, ale może być popełniana także przez dorosłych (np. nauczycieli). (stan prawny na dzień 08.02.2017r.) I […]

więcej

Słownik

Karta praw ofiary – niewiążący akt, sporządzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i organizacje pozarządowe. Ma stanowić pomoc, wskazując na podstawowe prawa pokrzywdzonych. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy – akt prawa ustanawiany przez Komitet Ministrów Rady Europy, niewiążący bezpośrednio dla państw członkowskich, […]

więcej

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub do której z pewnością nie dojrzało rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie […]

więcej

Zagrożenia w Internecie

  Zagrożenie dla dzieci w Internecie wynika z nieograniczonego dostępu do sieci i braku kontroli nad umieszczanymi tam informacjami. Polskie prawo przewiduje ochronę danych, dotyczących osoby, zamieszczanych w Internecie, ochronę wizerunku (przed zamieszczaniem zdjęć bez zgody osoby, która na nich […]

więcej

Zakaz stosowania kar cielesnych

(stan prawny na dzień 08.02.2017r.) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) Art. 961 Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje […]

więcej

Zaniedbywanie dzieci

  Zaniedbywanie to nie zapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka w sferze zdrowotnej, edukacyjnej i emocjonalnej odpowiedniego odżywiania, schronienia i bezpieczeństwa, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom, i w następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka lub […]

więcej