Ogłoszenie o zamówieniu

7/03/2019

Realizacja usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5b4fa2f8-71eb-4d1d-a12f-64f09dd22606
Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęRealizacja usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Walecznych   59 03-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 616 02 68, 22 826 88 62, e-mailmarta.mosinska@fdds.pl, agnieszka.kwasniewska-sadkowska@fdds.pl, faks 22 616 02 68.
Adres strony internetowej (URL): www.fdds.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.fdds.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.fdds.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ul. Hallera 19 A, 83-200 Starogard Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług w ramach projektu „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu promocji dobrego rodzicielstwa, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcia indywidualnego dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej w ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny, koordynacji projektu. Projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji w Starogardzie Gdańskim – Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 06.02. Usługi Społeczne. Usługi będą realizowane w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. 2.1. Zamówienie obejmuje: a) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców (w tym samotnie wychowujących dzieci). Wyodrębniono trzy kategorie: warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, warsztaty dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, warsztaty dla rodziców nastolatków. Warsztaty opracowane mają zostać na podstawie diagnozy psychologicznej, obejmować cykl 14 spotkań po 2h dla każdej grupy nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu, maksymalnie 10 osób w grupie. W terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zakres warsztatów: wsparcie, edukacja, pomoc w radzeniu sobie z kryzysami normatywnymi na różnych etapach rozwoju i relacji dzieci-rodzice, reagowanie na przemoc. b) udzielanie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin (diagnoza, pomoc, leczenie) oraz świadczeń medycznych (diagnoza, pomoc, leczenie) dzieciom doznającym przemocy lub zagrożonych przemocą oraz konsultacji rodzicom i specjalistom zaangażowanym w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin. Konsultacje psychiatryczne: – dla dzieci będą realizowane w wymiarze godzin od 4h do 8h w miesiącu, według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, – dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin będą realizowane w wymiarze godzin od 3h do 4h w miesiącu, według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Świadczenia medyczne (pediatryczne) będą udzielane w wymiarze 10h w danym roku projektowym, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Konsultacje i świadczenia medyczne będą odbywały się w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. c) udzielanie konsultacji prawnych w postaci porad, konsultacji, opiniowania, przedstawicielstwa, pomocy w przygotowywaniu dokumentów przez uprawnionych specjalistów, udział prawnika w działaniach Ośrodka (zespoły kliniczne, zespoły interdyscyplinarne) w sprawach dotyczących pomocy dzieciom i wspierania rodziców niekrzywdzących dzieci. Konsultacje prawne udzielane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. d) udzielanie konsultacji psychologicznych dla dzieci i rodziców zaproszonych i/lub uczestniczących w warsztatach: ocena zagrożeń, diagnoza, pomoc psychologiczna. Udzielana pomoc miałaby mieć formę indywidualnych sesji psychologicznych dla dzieci oraz pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin (5-6 sesji, prowadzonych przez 2 specjalistów). Konsultacje psychologiczne udzielane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. e) pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu. Zakres obowiązków w ramach projektu: promocja, rekrutacja, weryfikacja osiągniętych wskaźników, organizacja spotkań, miesięczne sprawozdania wykonania działań, nadzór nad grupą docelową dla działań przewidzianych dla Podmiotu. Zadania będą realizowane będą w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. 2.2. Wymiar realizowanych usług wynosi: a) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): – w 2019 – 56 h, – w 2020 – 56 h, – w 2021 – 56 h, b) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): – w 2019 – 56 h, – w 2020 – 56 h, – w 2021 – 56 h, c) warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 168h, prowadzone przez dwóch trenerów (2x84h): – w 2019 – 56 h, – w 2020 – 56 h, – w 2021 – 56 h, d) konsultacje psychiatryczne dla dzieci, w wymiarze 240h: – IV 2019 – III 2020 – 80h, – IV 2020 – III 2021 – 80h, – IV 2021 –III 2022 – 80 h, e) konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 120 h: – IV 2019 – III 2020 – 40h, – IV 2020 – III 2021 – 40h, – IV 2021 –III 2022 – 40 h, f) świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 30h: – IV 2019 – III 2020 – 10h, – IV 2020 – III 2021 – 10h, – IV 2021 –III 2022 – 10h, g) konsultacje prawne, w wymiarze 360h: – IV 2019 – III 2020 – 120h, – IV 2020 – III 2021 – 120h, – IV 2021 –III 2022 – 120h, h) indywidualna pomoc psychologiczną dla dzieci, w wymiarze 795 h, – IV 2019 – III 2020 – 265h, – IV 2020 – III 2021 – 265h, – IV 2021 –III 2022 – 265h, i) pomoc psychologiczną dla rodziców/rodzin, w wymiarze 360 h, prowadzone przez dwóch specjalistów (2x180h), – IV 2019 – III 2020 – 120h, – IV 2020 – III 2021 – 120h, – IV 2021 –III 2022 – 120h, j) pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu, w wymiarze, – IV 2019 – III 2020 – 480h, – IV 2020 – III 2021 – 480h, – IV 2021 –III 2022 – 480h, 

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85121291-9
79110000-8
79500000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą spełniającą niżej określone warunki dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla poszczególnych części: Część 1-6 – posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z rodzicami na stanowisku psycholog lub pedagog. Część 7 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku psychiatria, specjalność: dzieci i młodzieży, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku psychiatry dzieci i młodzieży. Część 8 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku psychiatria, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku psychiatry. Część 9 – posiadają wykształcenie wyższe medyczne na kierunku pediatria, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku pediatry Część 10-11 – posiadają wyższe wykształcenie na kierunku prawo, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy. Część 12-13 – posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi. Część 14-15 – posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia/pedagogika, posiadają ukończone szkolenie z podstaw systemowej terapii rodzin, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z parami/rodzinami. Część 16 – posiadają wyższe wykształcenie, w sposób biegły posługują się narzędziami pakietu MS Office; posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej oraz ukończone szkolenie z zakresu koordynacji projektów unijnych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-03-15, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat), w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener prowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:trener współprowadzący warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców nastolatków, w wymiarze 84h, w okresie od IV 2019 do XII 2021, tj.: w 2019 – 28h, w 2020 – 28h, 2021 – 28 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: konsultacje psychiatryczne dla dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje psychiatryczne dla dzieci, w wymiarze 240h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: w okresie od IV 2019 do III 2020 – 80h, od IV 2020 do III 2021 – 80h, od IV 2021 do III 2022 – 80 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje psychiatryczne dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 120 h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 40 h, od IV 2020 do III 2021 – 40 h, od IV 2021 do III 2020 – 40 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:świadczenia medyczne (pediatryczne) dla dzieci doznających przemocy oraz konsultacje dla rodziców i specjalistów zaangażowanych w proces pomocy i wsparcia dzieci i rodzin, w wymiarze 30h, udzielane w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 10 h, od IV 2020 do III 2021– 10 h, od IV 2021 do III 2020 – 10 h, realizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego, w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121291-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: konsultacje prawne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje prawne, w wymiarze 108 h, w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020– 36h, od IV 2020 do III 2021– 36h, od IV 2021 do III 2022 – 36 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: konsultacje prawne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:konsultacje prawne, w wymiarze 252 h, w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020– 84h, od IV 2020 do III 2021– 84h, od IV 2021 do III 2022 – 84 h, prowadzone cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79110000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, w wymiarze 540 h, udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 180h, od IV 2020 do III 2021– 180h, od IV 2021 do III 2022 – 180 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, w wymiarze 255 h, udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 85 h, od IV 2020 do III 2021 – 85 h, od IV 2021 do III 2022 – 85 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin, w wymiarze 180 h (prowadzona przez dwóch specjalistów jednocześnie) (180h), udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 60h, od IV 2020 do III 2021 – 60h, od IV 2021 do III 2022 – 60 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:specjalista terapii rodzin i par udzielający pomocy psychologicznej dla rodziców/rodzin, w wymiarze 180 h (prowadzona przez dwóch specjalistów jednocześnie) (180h), udzielana w okresie od IV 2019 do III 2022, tj.: od IV 2019 do III 2020 – 60h, od IV 2020 do III 2021 – 60h, od IV 2021 do III 2022 – 60 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pełnienie obowiązków asystenta koordynatora projektu, w wymiarze 40 h na miesiąc, z zakresem obowiązków określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Stanowisko pełnione w okresie od IV 2019 do III 2022, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-03-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość stażu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania