Uwaga! Zmiana zapytania! ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację badania dorosłych Polaków (N=1000) na temat wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

17/04/2020

UWAGA!

W zapytaniu:

– w punkcie 1.1.3. dokonano zmiany z “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat” na  “Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat.”
– w punkcie 4.2.1. dokonano zmiany z “Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2020 r., do godz. 15:59 na adres e-mail: badania@fdds.plW temacie wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – Badanie wizerunku marki FDDS” na “Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020 r., do godz. 15:59 na adres e-mail: badania@fdds.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – Badanie wizerunku marki FDDS.” 
– w punkcie 4.2.2. dokonano zmiany z “Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego, najpóźniej do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 17.00. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy pod adresem badania@fdds.pl.” na “Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 17.00. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy pod adresem badania@fdds.pl.”
– w punkcie 5.3.1. dokonano zmiany z “W dniu 11 maja 2020 r. o godz. 10.00 zbierze się powołana przez Zarząd
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa. ” na “W dniu 18 maja 2020 r. o godz. 10.00 zbierze się powołana przez Zarząd
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa.”
– w punkcie 5.3.1. dokonano zmiany z “W dniu 18 maja 2020 r. o godz. 10.00 zbierze się powołana przez Zarząd
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa. ” na “W dniu 18 maja 2020 r. o godz. 14.00 zbierze się powołana przez Zarząd
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa.”
– w punkcie 5.3.2, podpunkt “a” dokonano zmiany w Kryterium nr 1 poprzez zmianę wagi Ceny oferty C z 60% na 50% oraz w Kryterium nr 1 poprzez zmianę wagi Doświadczenia D z 40% na 50%.

 

1. ZAMÓWIENIE

1.1. Informacja o zamówieniu 

 1.1.1. Zamawiający: 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68
www.fdds.pl 

 1.1.2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat (N=1000) na temat wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

 1.1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Badanie na próbie reprezentatywnej pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia, próbie N=1000 dorosłych Polaków w wieku powyżej 18 lat;

Realizacja badania: badanie ankietowe online. Ankieta będzie zawierać 20-25 zamkniętych lub półotwartych pytań. 

 Zakres działań: 

 • przygotowanie badania: przygotowanie ankiety i skryptu;  
 • programowanie i testowanie skryptu, pilotaż narzędzia; 
 • przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 
 • rekrutacja respondentów; 
 • realizacja badania; 
 • koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie bazy danych; 
 • przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls); 
 • przygotowanie raportu; 
 • terminowe wykonanie harmonogramu badania złożonego wraz z ofertą, stały kontakt z FDDS i informowanie o przebiegu realizacji działań co najmniej raz na dwa tygodnie. 

Oferta powinna zawierać wycenę badania ankietowego, z uwzględnieniem dwóch wariantów – badania składającego się z 20 pytań zamkniętych lub półzamkniętych oraz badania składającego się z 25 pytań zamkniętych lub półzamkniętych. Wykonawca powinien wskazać także wycenę rozszerzenia badania o każde pytanie ponad limit 20 pytań. Wykonawca przedstawi także harmonogram opisanych powyżej działań oraz szczegółowe informacje na temat kierownika/czki projektu, w szczególności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji ilościowych badań wizerunkowych dla firm i organizacji. 

Wszystkie działania zostaną wykonywane w okresie od 25.05.2020 do 31.07.2020, w tym przekazanie ostatecznej bazy danych i raportu. 

1.2. Wykonawcy 

1.2.1. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę wraz z następującymi załącznikami: 

 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie kierownika/czkiprojektu, który będzie realizował zamawiane badanie, w szczególności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji badańwizerunku marki dla firm i organizacji 
 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru działalności gospodarczej.

1.2.2. Warunki wymagane od wykonawców. 

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału– doświadczenie kierownika/czki projektu, który będzie realizował zamawiane badanie, w szczególności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji badań wizerunku marki dla firm i organizacji. Nie być podmiotem powiązanym z FDDS. O podmiocie powiązanym jest mowa, gdy pomiędzy Fundacją a oferentem zachodzą relacje wynikające z: 

 • umowy o pracę (np. oferent jest jednocześnie pracodawcą osoby decydującej w FDDS o rozpatrywaniu ofert) lub  
 • powiązań rodzinnych (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub  
 • finansowe (oferent jest fundatorem albo Fundacja posiada własność lub współwłasność w oferencie, np. poprzez akcje) lub  
 • powiązania powyższe zachodzą między osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze (członek zarządu, rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej w oferencie), a także w przypadkach, kiedy którakolwiek osoba (członek zarządu, rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej w oferencie) łączy funkcje w obu tych podmiotach (np. jest członkiem zarządu FDDS i rady nadzorczej oferenta). 

1.3. Jedna oferta  

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

1.4. Koszty udziału w przetargu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

2.1. Zawartość dokumentów zamówienia 

Materiałem zamówienia są wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty. 

2.2. Wyjaśnienia treści materiałów zamówienia 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła. 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest: 

Joanna Włodarczyk: badania@fdds.pl

3. PRZYGOTOWANIE OFERT

3.1. Język ofert 

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 

3.2. Dokumenty składające się na Ofertę 

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: 

 1. Oferta wykonania zamówienia wraz z harmonogramem działań oraz szczegółową informacją dotyczącą kierownika/czki projektu oraz jego/jej doświadczenia, w szczególności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji badań wizerunkowych na próbie co najmniej 1000 respondentów 
 2. Dokumenty formalne wymagane wg pkt 1.2.2.; 
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.  

3.3. Ceny ofertowe 

3.3.1. Umowa będzie zawarta na całość pracy określonej w punkcie 1.1., na podstawie wycenionego przedmiaru prac, przedłożonego przez wykonawcę. 

3.3.2. W cenie ofertowej brutto przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki i inne należności płatne przez wykonawcę. 

3.3.3. Cena całkowita brutto i ceny jednostkowe brutto podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy. 

3.4. Waluty oferty 

3.4.1. Cena zostanie podana przez wykonawcę w walucie polskiej. 

3.4.2. Płatności będą obliczane również przy użyciu waluty krajowej. 

3.5. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.  

3.6. Forma i podpisanie oferty 

3.6.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę wraz z załącznikami. 

3.6.2. Oferta powinna być napisana na komputerze oraz własnoręcznie podpisana przez wykonawcę. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez wykonawcę. Wykonawca może także podpisać ofertę z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis z wykorzystaniem platformy EPUAP). 

3.6.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez wykonawcę.

4. SKŁADANIE OFERT

4.1. Oznaczenie ofert 

Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1.  

4.2. Termin składania ofert 

4.2.1. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020 r., do godz. 15:59 na adres e-mail: badania@fdds.plW temacie wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – Badanie wizerunku marki FDDS”. 

4.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r. do godziny 17.00. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy pod adresem badania@fdds.pl. 

4.3. Oferty złożone po terminie 

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione w przetargu i nie zostaną zwrócone wykonawcom. 

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert 

4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2. 

4.4.2. Zawiadomienie o zmianie powinno być dodatkowo oznaczone odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

4.4.3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

5. OCENA OFERT 

5.1. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami 

Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.2.2., czy została ona prawidłowo podpisana. 

5.1.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich wymaganych załączników; 
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
 3. zawiera rażąco niską cenę; 
 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5.2. Waluta stosowana przy ocenie ofert 

Ceny ofertowe wyłącznie w walucie polskiej. 

5.3. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 

5.3.1. W dniu 18 maja 2020 r. o godz. 14.00 zbierze się powołana przez Zarząd 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa. 

5.3.2. Komisja wybierze tę ofertę, w której zaoferowana będzie najniższa cena i najbogatsze doświadczenie osób, które będą realizowały badanie. 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (punktacja liczona do dwóch miejsc po przecinku). Wygrywa Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymogi opisane w warunkach niezbędnych do złożenia oferty.  

Kryterium nr 1 – Cena oferty C – waga 50%,
Kryterium nr 2 – Doświadczenie D – waga 50%. 

b) Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:  

C= (Cmin : C0) x 50 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena danej oferty 

Kryterium nr 2 – Doświadczenie w realizacji badań wizerunkowych dla firm i organizacji – proporcjonalnie wg wzoru: 

D= (D0 : Dmax) x 50 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie
Dmax – liczba zrealizowanych badań wizerunkowych dla firm i organizacji na próbie co najmniej 1000 respondentów przez oferenta, którego kierownik/czka projektu ma największą liczbę zrealizowanych badań;
D0 – liczba zrealizowanych badań wizerunkowych dla firm i organizacji na próbie co najmniej 1000 respondentów przez kierownika/czki projektu danego oferenta. 

Wzór: C + D = suma uzyskanych punktów. 

Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów. 

5.3.3. Zamawiający sporządzi protokół z oceny ofert. 

5.4. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy 

5.4.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.  

5.4.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. 

5.4.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy. 

5.5. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

5.6. Uwagi końcowe 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi. 

 

Pytania oferentów oraz odpowiedzi do dnia 23/04/2020 – do zapytania ofertowego na realizację badania dorosłych Polaków (N=1000) na temat wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Pliki do pobrania